Wat is een septic tank?

Wat is een septic tank?

 

Dit artikel bevat uitleg over wat een septic tank precies is. De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Wat is een septic tank?
 • Soorten septic tanks
 • Hoe werkt een septic tank?
 • Onderhoud aan een septic tank
 • Voor- en nadelen septic tank.

 

Wat is een septic tank?

Een septic tank is een ondergrondse tanks dat wordt gebruikt voor lokale zuivering van afvalwater op een natuurlijke wijze. Dit systeem is vooral populair in gebieden waar aansluiting op het riool niet mogelijk is. Dit maakt het een decentrale waterzuiveringstechniek. Een septic tank is een afgesloten put, meestal gemaakt van beton of kunststof, die is ontworpen om afvalwater te ontvangen en te behandelen. In de septic tank vinden biologisch zuiveringsprocessen plaats waarbij bacteriën de organische verontreinigingen afbreken. Het afvalwater kan afkomstig zijn van huishoudens, bijvoorbeeld bij toiletgebruik, douchen en keukenafvoer. Septische tanks kunnen op deze manier bijdragen aan een duurzamere waterzuivering in zowel huishoudens als industriële omgevingen.

 

Drie septic tanks die klaar staan om geïnstalleerd te worden. (Bron Wetlantec)

 

Soorten septic tanks

Septic tanks zijn er in verschillende type systemen. De volgende drie varianten zijn de meest voorkomende:

 

 • Traditionele septic tanks
 • Septic tanks met één of meer schotten
 • Combi tanks

 

Alle varianten zijn uitvoerbaar in betonnen of kunststoffen varianten. Beton heeft als voordeel dat het zeer lang meegaat. Kunststoffen tanks zijn veel lichter van gewicht. De belangrijkste verschillen tussen de twee varianten en andere voor- en nadelen zijn hier te lezen.

 

Traditionele septic tanks

Dit is het meest voorkomende type, waarbij het afvalwater in de tank wordt verzameld en gescheiden in vloeibare en vaste fracties. De vloeibare fractie wordt geleidelijk afgevoerd, terwijl de vaste stoffen bezinken en worden afgebroken door bacteriën. Dit type septic tank heeft geen schotten en geen pompput en heeft maar één compartiment. Deze tank voldoet als op zichzelf staande installatie niet aan de BRL K14035.

 

Een voorbeeld van een traditionele septic tank. (Bron: Eloy)

 

Septic tank met één of meer schotten

Een septic tank met schotten is een geavanceerdere versie van het traditionele septic tanksysteem, ontworpen om de efficiëntie van de afvalwaterzuivering te verhogen. In dit verbeterde ontwerp worden de binnenruimte van de septic tank verdeeld door speciale schotten of scheidingswanden. Deze schotten creëren compartimenten binnen de tank, wat resulteert in een betere scheiding van vaste delen, vloeibare delen en drijvende vetstoffen. Deze tank voldoet als op zichzelf staande installatie WEL aan de BRL K14035.

 

Een doorsnede van een septic tank met schotten. (Bron: Eloy)

 

Combiputten

Een combiput is een septic tank en een pompput in één systeem. Deze systemen worden gebruikt in situaties waar de afvoer van het afvalwater weggepompt of doorgepompt moet worden. Een gedeelte van de septic tank is als pompput ontworpen. Een vuilwaterpomp wordt gebruikt om het water via een leiding uit de tank te verpompen.

 

       

Een doorsnede van een combiput die Wetlantec levert en installeert. (Bron: Eloy en Wetlantec) 

 

Hoe werkt een septic tank? (korte uitleg)

Een septic tank is een systeem dat verantwoordelijk is voor de lokale behandeling van afvalwater op een natuurlijke wijze. Het zuiveringsproces proces omvat verschillende stappen die samen vervuild water zuiveren zodat het veilig kan worden geloosd in de omgeving. Hieronder volgt een gedetailleerd overzicht van hoe een septic tank functioneert:

 

1. Inlaat en Bezinking

Het afvalwater, afkomstig van huishoudelijke gebruik zoals toilet, douche en keukenafvoer, komt de septic tank binnen. In het eerste compartiment van de tank vindt een initiële bezinking plaats. Grove deeltjes, zoals bezinksel en drijvende stoffen zakken naar de bodem terwijl vetstoffen naar het oppervlakte drijven. Helderder water stroomt vervolgens naar de een volgend compartiment.

2. Biologische Afbraak

Direct bij binnenkomst in de septic tank beginnen in het water al biologische afbraakprocessen te ontstaan. Bacteriën spelen hierbij een cruciale rol. Ze gedijen in het zuurstofarme water en breken organische verontreinigingen af tot onschadelijke stoffen, zoals water en gas. Dit proces resulteert in de omzetting van vaste deeltjes naar vloeibare en gasvormige producten. Omdat deze processen onder zuurstofarme omstandigheden plaatsvinden, zijn de eindproducten, koolstofdioxide (CO2) en methaangas (CH4). Een klein gedeelte van de vaste stoffen kunnen niet verder worden afgebroken en hopen zich als slib op, op de bodem van de septic tank als drijflaag op het water. Deze sliblagen dienen periodiek verwijderd te worden (zie hoofdstuk “Onderhoud”.

3. Uitlaat en Afvoer

Na de biologische afbraak stroomt het gezuiverde water naar het uitlaatcompartiment van de septic tank. Hier is het water ontdaan van de meeste zwevende stof en klaar voor verdere behandeling (bijvoorbeeld via een helofytenfilter) of directe afvoer. Het behandelde water kan veilig worden geloosd op oppervlaktewater of geïnfiltreerd in de bodem, afhankelijk van lokale lozingseisen, voorschriften en regelgeving.

 

Schematische doorsnede van een septic tank met twee schotten. (Aangepast van Bron: Saniwijzer)

Wil je meer weten over specifieke zuiveringsprocessen in septic tanks? Klik dan hier.

 

Onderhoud aan een septic tank

Onderhoud aan een septic tank is zeer eenvoudig, maar wel essentieel! De onderhoudswerkzaamheden voor de juiste werking van het systeem omvatten:

Inspectie: Controle van tekenen van lekkage, corrosie of andere schade op de tank en afdekken.

 Periodieke leging: Laat de drijf- en bezinklaag in de septic tank elke paar jaar verwijderen. Organische residuen die niet door bacteriën kunnen worden afgebroken accumuleren in de drijflaag of op de bodem. Dit wordt ook wel bezinksel genoemd en moet af en toe worden verwijderd. Idealiter wordt alleen de drijf- en bezinklaag weggezogen en juist niet het waterlaag dat ertussen zit. Dit is omdat in de waterlaag alle goede en bacteriën verblijven, omdat de put kan gaan drijven zonder het water als ballast en omdat je betaalt per liter afgevoerd water. Het afzuigen wordt uitgevoerd door specialistische bedrijven met een vacuümrioolwagen. De frequentie waarmee dit gedaan moet worden kan sterk verschillen, maar ligt doorgaans tussen de 2-5 jaar.

Voorkom overbelasting: Voor een goede zuiverende werking van de septic tank is het belangrijk dat het gebruik van chemische schoonmaakmiddelen vermeden wordt. Dit kan namelijk de bacteriegroei in de tank verstoren. U vind hier een overzicht van middelen die wel en niet geloosd mogen worden in een septic tank.

 

Onderhoud aan een septic tank is eenvoudig en bestaat voornamelijk uit het periodiek afzuigen van slib uit de tank door een vacuümrioolwagen. (Bron: Reinder Dolsma)

 

Voor- en nadelen septic tank

Septic tanks hebben een aantal voor- en nadelen. De belangrijkste zijn hieronder opgesomd.

Voordelen:

 • Natuurlijke zuivering dat berust is op biologische afbraak van verontreinigingen
 • Decentrale zuiveringstechniek: geschikt voor gebieden zonder riolering.
 • Geen externe energiebron benodigd: een septic tank behoeft geen elektriciteit (behalve combiput).
 • Technisch eenvoudig: geen bewegende of kwetsbare onderdelen die kapot kunnen gaan.
 • Stil en reukloos.
 • Eenvoudig onderhoud: periode inspectie en afzuiging slib
 • Milieuvriendelijk en duurzaam: geen chemicaliën benodigd
 • Ondergronds goed inpasbaar in tuin en het landschap: alleen een putdeksel zichtbaar

 Nadelen:

 • Vereist voldoende ruimte. Ondergrondse ruimte moet beschikbaar zijn
 • Mindere zuivering dan technische IBA’s of helofytenfiltersysteem.
 • Lozingsvoorschriften van toepassing: gebruik van chemische schoonmaakmiddelen is verboden. Het kan de biologische werking verstoren.