Hoe werkt een technische IBA?

Hoe werkt een technische IBA?

Systeemonderdelen

Over de jaren heen zijn er diverse technische IBA systemen ontwikkeld. Het basisprincipe en zuiveringsmechanismen van alle systemen zijn hetzelfde, namelijk: een gedeelte van anaerobe zuivering in een septisch compartiment en een gedeelte van aerobe zuivering door actief beluchten van het afvalwater.

In dit artikel wordt de werking van een Oxyfix® systeem uitgelegd. Dit is een moderne technische IBA met betrouwbare technische onderdelen. Afhankelijk van de mate van vuil- en waterbelasting bestaat het systeem uit één of meerdere. De volgende drie onderdelen zijn altijd aanwezig (zie ook afbeelding).

  • een voorbezink compartiment,
  • een beluchte zone
  • een nabezink compartiment.

 

Doorsnede van een Oxyfix® voor 5 personen. Drie compartimenten in één tank. (Bron: Eloy)

 

 

1. Voorbezink compartiment

Stap 1 in de Oxyfix: voorbezinking (Bron: Eloy)

Het eerste compartiment in een technische IBA fungeert als septic tank. Vaste en zwevende stoffen bezinken langzaam naar de bodem. Anaerobe afbraakprocessen breken de eerste verontreinigingen af. Slib accumuleert op de bodem van de tank dat bestaat uit anaerobe bacteriekoloniën en onafbreekbare stoffen.

De werking van het septische compartiment berust op de verschillende dichtheden van verontreinigende stoffen in het water. Op basis van dichtheid scheidt de tank vaste stoffen, opgeloste stoffen en vetstoffen van elkaar. Zwevende stof en vaste delen zijn zwaarder dan water en zakken naar de bodem. Dit kunnen bijvoorbeeld voedselresten of ontlasting zijn. Opgeloste stoffen blijven in de waterlaag aanwezig terwijl vetstoffen en wc papier naar het oppervlakte drijven.

De aanwezige bacteriën in dit compartiment gebruiken al snel al het beschikbare zuurstof tijdens de afbraak waardoor er weinig opgelost zuurstof in het water overblijft (<0.5 mg/L). Anaerobe bacteriën kunnen vervolgens verontreinigende stoffen omzetten, afbreken of opnemen. Bij deze anaerobe afbraakprocessen wordt methaangas (CH4) en koolstofdioxide (CO2) als eindproducten geproduceerd.

Ontlasting, urine, vetstoffen, etensresten en zeep zijn voorbeelden van organische verontreinigingen die op de manier in de Oxyfix® gezuiverd worden.

 

2. Beluchte zone

Stap 2 in de Oxyfix: beluchting (Bron: Eloy)

Na het bezinkgedeelte stroomt het water in de beluchte zone. Hier wordt vanaf de bodem extra lucht (zuurstof) door het water gepompt middels een luchtpomp. Op deze manier verandert het water van zuurstofarm naar zuurstofrijk. Aerobe (zuurstofrijke) afbraakprocessen zorgen voor verdere afbraak van verontreinigingen. In de beluchte zone vindt een belangrijk proces voor de verwijdering van stikstof plaats: nitrificatie. Dat is het proces waarbij ammonium worden omgezet tot nitraat. Ook andere (grote) organische stoffen worden verder afgebroken.

Voor verbeterde zuiveringsprestaties is er een dragermateriaal aanwezig waaraan bacteriën zich kunnen hechten. Dit zijn poreuze structuren met een groot oppervlakte. Oxybee® is een dragermateriaal speciaal ontwikkeld voor de Oxyfix®. Het product is zeer licht, goed waterdoorlatend en heeft een honingraadstructuur. Dankzij dit ontwerp kunnen bacterieculturen zich optimaal hechten aan de wanden van dit materiaal. Zo wordt de groei van de bacteriecultuur gestimuleerd en zullen de aerobe afbraakprocessen versneld worden.

 

     

Foto van het dragermateriaal in de Oxyfix® genaamd Oxybee®. (Bron: Eloy.com)

 

3. Nabezink compartiment

Stap 3 in de Oxyfix: nabezinking (Bron: Eloy)

Het laatste gedeelte in een technische IBA is een nabezink compartiment. Hier komt het water wederom weer tot rust en bezinkt het nog aanwezige slib en zwevende stof naar de bodem. De bodem loopt taps toe waardoor het slib geconcentreerd aan de onderkant van de tank wordt opgevangen. Met een slibretourpomp wordt het bezonken slib uit het nabezink compartiment terug naar het septische compartiment gepompt. Dit zorgt ervoor dat er geen slib meer aanwezig is na de laatste zuiveringsstap. Hiermee wordt slibuitspoeling naar het oppervlaktewater voorkomen. Vanuit het nabezink compartiment kan het gezuiverde afvalwater op het omliggende oppervlaktewater worden geloosd of worden geïnfiltreerd in de bodem.

 

Retourleiding

In sommige systemen is naast bovengenoemde onderdelen ook een retourleiding aanwezig. Deze leiding loopt van het nabezink compartiment naar het septische compartiment. Op deze manier wordt een deel van het water gerecirculeerd in het systeem. Deze component is aanwezig om de stikstofverwijdering te bevorderen. Nitraat dat in de beluchte zone wordt gevormd denitrificeerd (lees: wordt verwijderd) alleen onder anaerobe omstandigheden. Dit is in het eerste compartiment het geval. Vandaar dat bij strengere effluenteisen rondom stikstof een retourleiding in de technische IBA geïnstalleerd kan worden.